تخفیف
 
 
 

نمونه ثبت نام از دوره ثبت نام تک فرصت

کد:167
نام دوره: فیلم ثبت نام تک فرصت بورسیه تحصیلی سوئد
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 350000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 350000
توضیحات: یک نمونه از ثبت نام تک فرصت بورس تحصیلی متقاضی