تخفیف
 
 
 

نمونه ثبت نام از دوره پیگیری بورسیه و ویزای تحصیلی

کد:170
نام دوره: دوره بورسیه و ویزای تحصیلی
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 3700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 3700000
توضیحات: یک نمونه از ثبت نام ها در طول دوره پیگیری "بورسیه و ویزای تحصیلی"