تخفیف
 
 
 

نمونه ثبت نام از دوره پیگیری بورسیه و ویزای تحصیلی

کد:177
نام دوره: ثبت نام فرصت های بورسیه تحصیلی و استادیاری
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 250000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 250000
توضیحات: فیلم مشاوره تهیه شده برای کد فرصت 451 (ثبت نام استاد دانشگاهی در کشور آمریکا) - ثبت درخواست و جستجوی فرصت ها از طریق سایت
کد:170
نام دوره: دوره بورسیه و ویزای تحصیلی
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 3700000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 3700000
توضیحات: یک نمونه از ثبت نام ها در طول دوره پیگیری "بورسیه و ویزای تحصیلی"