تخفیف
 
 
 

نمونه فیلم مشاوره اقامت یا بورسیه تحصیلی

کد:169
نام دوره: فیلم مشاوره اقامت یا بورسیه تحصیلی ترکیه
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 100000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 100000
توضیحات: یک نمونه از مشاوره ویدئویی برای کار، تحصیل و اقامت ترکیه
کد:168
نام دوره: فیلم مشاوره اقامت یا پناهندگی کانادا
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 100000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 100000
توضیحات: یک نمونه از مشاوره ویدئویی برای اقامت کانادا (ویزای توریستی، دعوتنامه، اقامت، و پناهندگی)