تخفیف
 
 
 

رفع اشکال آزمون های اخیر Cambridge IELTS

کد:160
نام دوره: رفع اشکال تصویری تمرین های نوشتاری Cambridge IELTS
تعداد کل ساعات آموزشی: 1 ساعت
هزینه کل: 0 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 1
تعداد هفته مورد نیاز: 1
هزینه هر هفته: 0
توضیحات: یک نمونه از رفع اشکال تصویری مهارت نوشتاری زبان آموز