تخفیف
 
 
 

سفارش پکیج آموزش های تصویری Complete IELTS

کد:165
نام دوره: آموزش آیلتس سطح 4 تا 5
تعداد کل ساعات آموزشی: 40 ساعت
هزینه کل: 540000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 4
تعداد هفته مورد نیاز: 10
هزینه هر هفته: 54000
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی آیلتس (سطح 4-5)
کد:164
نام دوره: آموزش آیلتس سطح 5 تا 6.5
تعداد کل ساعات آموزشی: 40 ساعت
هزینه کل: 540000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 8
هزینه هر هفته: 67500
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی آیلتس (سطح 5 تا 6.5)
کد:163
نام دوره: آموزش آیلتس سطح 6.5 تا 7.5
تعداد کل ساعات آموزشی: 45 ساعت
هزینه کل: 600000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 9
هزینه هر هفته: 66666
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی آیلتس (سطح 6.5 تا 7.5)