تخفیف
 
 
 

سفارش پکیج آموزش های تصویری مکالمه

کد:157
نام دوره: آموزش تصویری مکالمه سطح پایه تا متوسط
تعداد کل ساعات آموزشی: 20 ساعت
هزینه کل: 270000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 4
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 54000
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی کتاب Speak Now 1 سطح پایه تا نیمه متوسط
کد:156
نام دوره: آموزش تصویری مکالمه سطح متوسط تا نیمه پیشرفته
تعداد کل ساعات آموزشی: 20 ساعت
هزینه کل: 270000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 4
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 54000
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی کتاب Speak Now 2 سطح متوسط تا نیمه پیشرفته مکالمه
کد:155
نام دوره: آموزش تصویری مکالمه سطح نیمه پیشرفته تا پیشرفته
تعداد کل ساعات آموزشی: 20 ساعت
هزینه کل: 270000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 4
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 54000
توضیحات: یک نمونه از پکیج آموزشی کتاب Speak Now 3 سطح نیمه پیشرفته تا پیشرفته مکالمه