تخفیف
 
 
 

رفع اشکال تصویری تمرین های گفتاری Cambridge IELTS

کد:166
نام دوره: رفع اشکال تصویری تمرین های گفتاری Cambridge IELTS
تعداد کل ساعات آموزشی: 40 ساعت
هزینه کل: 540000 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 8
هزینه هر هفته: 67500
توضیحات: یک نمونه از رفع اشکال تصویری مهارت گفتاری زبان آموز