نمونه آموزش مکالمه و گرامر با رفع اشکال تصویری

کد:147
نام دوره: دوره پایه بر اساس کتاب مکالمه Speak Now 1 (نویسنده: Jack C. Richards) و جزوه گرامر
تعداد کل ساعات آموزشی: 25 ساعت
هزینه کل: 337500 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 67500
توضیحات: فیلم آموزشی نمونه قابل مشاهده می باشد - (درس اول از کل 32 درس کتاب Speak Now 1)
کد:134
نام دوره: دوره پیشرفته بر اساس کتاب مکالمه Speak Now 3 (نویسنده: Jack C. Richards) و جزوه گرامر
تعداد کل ساعات آموزشی: 25 ساعت
هزینه کل: 337500 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 67500
توضیحات: فیلم آموزشی نمونه به زودی تهیه می شود...
کد:133
نام دوره: دوره متوسط بر اساس کتاب مکالمه Speak Now 2 (نویسنده: Jack C. Richards) و جزوه گرامر
تعداد کل ساعات آموزشی: 25 ساعت
هزینه کل: 337500 تومان
تعداد ساعات هر هفته: 5
تعداد هفته مورد نیاز: 5
هزینه هر هفته: 67500
توضیحات: فیلم آموزشی نمونه به زودی تهیه می شود...
 
 
آموزش Farshid Keivanian (ارسال پیام ضروری به مدیر عامل)