اگر بیش از یک فایل باید پیوست شود، همه را با هم zip کرده و به صورت یک فایل بارگذاری کنید.
 
 
 
 
آموزش Farshid Keivanian (ارسال پیام ضروری به مدیر عامل)